“Shkolla e Gjelbër”

Fusha e veprimtarise: Mbrojtja e mjedisit, rritja e ndërgjegjes ambientaliste të qytetarëve, kryesisht e të rinjve dhe sensibilizimi.

Kohezgjatja: Prill-Nentor 2017

Qëllimi dhe objektivat:

 1. Ndihma e njësive te pushtetit vendor dhe kompanive ricikluese për te përshpejtuar procesin e ndarjes se mbetjeve ne burim ne çdo shkolla, lagje dhe njësi.
 2. Aktivizimi i nxënësve te shkollave ne fushën e mbrojtjes se mjedisit dhe atë te riciklimit te mbetjeve duke parandaluar ndotjen e vazhdueshme te mjedisit.
 3. Ky projekt do te kontribuoje ne krijimin e shkollave me te pastra dhe me ekologjike.

Aktivitetet:

 1. Seanca informuese ne 6 shkolla ne bashkinë Tirane
 2. Vendosjen e stendave informuese për nxënësit ne 6 shkolla ne lidhje me pasojat e ndotjes mjedisore.
 3. Organizimin e 2 aktiviteteve me tematike riciklimin e mbetjeve ne oborret e
 4. Shpërndarje e fletëpalosjeve dhe materialeve te tjera publicitare ne shkollat e përzgjedhura
 5. Publikimi i tre spoteve sensibilizues për te rinjtë ne lidhje me mbajtjen pastër te mjedisit
 6. Krijimi i logos, konceptit te fushatës dhe një faqeje ne facebook për te promovuar materialet publicitare
 7. Organizimi i një emisioni televiziv ne një televizion kombëtar.

Mbështetur nga: Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile


 VIDIO NGA AKTIVITETE NE SHKOLLA:

 
SHKOLLA 1 MAJI
SHKOLLA FAN S NOLI
SHKOLLA ANDON Z CAJUPI
« 1 of 2 »
SHKOLLA ISMAIL QEMALI
SHKOLLA EDIT'H DURHAM
SHKOLLA ABDULLA KETA
DITA NDERKOMBETARE E MJEDISIT (5 qershor 2017)

 

 • Prill-Nentor 2017
LAUNCH PROJECT →

Comments are closed.